Интернет оператор в Запорожской области

АКЦИЯ

__ __

Лицензионная поддержка сетей

Лицензионная поддержка сетей

Шаблоны для DLEторрент игры
Всего на сайте: 5
Пользователей: 0
Гостей: 5

Документы ООО "Юнетко"

Оператор ООО "Юнетко" включен в реестр операторов телекоммуникаций №350 от 14.07.2015 г.

Документы ООО "Юнетко"

 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

 

Документы ООО "Юнетко"

 

Документы ООО "Юнетко"

 

Отчет оператора телекоммуникаций ООО "Юнетко" про качество телекоммуникационных услуг

Отчет оператора телекоммуникаций ООО "Юнетко" про качество телекоммуникационных услуг.

 

2017 год

 

Отчет оператора телекоммуникаций ООО "Юнетко" про качество телекоммуникационных услуг

 

Отчет оператора телекоммуникаций ООО "Юнетко" про качество телекоммуникационных услуг

 

2016 год

 

Отчет оператора телекоммуникаций ООО "Юнетко" про качество телекоммуникационных услуг

 

Отчет оператора телекоммуникаций ООО "Юнетко" про качество телекоммуникационных услуг

 

2015 год

 

Отчет оператора телекоммуникаций ООО "Юнетко" про качество телекоммуникационных услуг

 

Отчет оператора телекоммуникаций ООО "Юнетко" про качество телекоммуникационных услуг

 

Договор клиентов ООО "Юнетко"

 

 

 

Договір №

Про надання телекомунікаційних послуг

м. Запоріжжя                                                                                                                                                            2018р.

ТОВ «ЮНЕТКО», включене до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій рішенням НКРЗ №350 від 14.07.2015 р, що надалі іменується "Оператор",  в особі директора Любішина Олександра Володимировича, що діє на підставі статуту з однієї сторони, надалі «Оператор», та ____________________________________, що діє на підставі статуту, з іншого боку, та надалі «Сторони», уклали цей Договір, надалі «Договір» про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Оператор надає Клієнту доступ до мережі Інтернет та інші послуги (далі по тексту - Послуги), згідно умов зазначених у цьому Договорі, а Клієнт зобов'язується прийняти Послуги, вчасно та в повному обсязі сплачувати їх вартість Оператору.

2. ПРАВА, ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

2.1 Сторони несуть відповідальність за часткове чи повне невиконання зобов’язань у відповідності до цього Договору та чинного законодавства України.

2.2    Оператор:

2.2.1          Зобов’язаний підключити кінцеве обладнання Клієнта до мережі Інтернет протягом (3)діб з моменту підписання Сторонами цього договору та сплати Клієнтом суми одноразового платежу у розмірі (___________________________)

2.2.2          Обладнання Клієнта, що підключається до мережі Інтернет знаходиться за адресою:

2.2.2 Зобов’язаний після підключення кінцевого обладнання Клієнта до мережі Інтернет провести спільно з Клієнтом тестування підключення. У разі позитивних результатів тестування Оператор та Клієнт підписують Акт підключення кінцевого обладнання Клієнта до мережі Інтернет.

2.2.3 Зобов’язаний після підключення кінцевого обладнання Клієнта до мережі Інтернет забезпечиш цілодобовий режим надання Послуг. При наявності технічних проблем у своїй мережі Оператор максимально оперативно усуває їх. Оператор не несе відповідальність за якість наданих Послуг гри пошкодженнях обладнання та з'єднувальних ліній Клієнта (у цьому випадку Клієнт сплачує вартість щомісячних Послуг у повному обсязі). Усунення пошкоджень з’єднувальних ліній та обладнання Клієнта проводяться Оператором за окрему плату , згідно з кошторисом витрат, який погоджується Сторонами.

2.2.4 Має право проводити профілактичні заходи і модернізацію власного обладнання, які можуть привести до припинення в наданні Послуг строком до 24 (двадцята чотирьох) годин у місяць, але не більше ніж 3 (три) години на добу. Час проведення профілактичних заходів не вважається припинення в наданні Послуг та сплачується Клієнтом у повному обсязі.

2.2.5 Не несе відповідальності за функціонування мережі Інтернет у цілому або яких-небудь окремих сегментів (мереж), з яких складається Інтернет. та не гарантує швидкісні показники по доступу, при обміні інформацією, як у своєї мережі, так і у всьому Інтернет у цілому. Слова у Договорі „ Підтримка постійного доступу до мережі Інтернет на швидкості до КБіт/с:” розуміється Сторонами, як максимальна можлива, але не гарантована у будь-який термін часу швидкість доступу до мережі Інтернет. Послуги Інтернет надаються «як є», тобто в тому виді, у якому вони доступні Оператору в момент надання їх Клієнту, без яких-небудь прямих або непрямих гарантій.

2.2.6 Не несе відповідальності: за схоронність та зміст інформації, переданої Клієнтом або іншою особою під його мережевими реквізитами по своєї мережі або Інтернет, за її вірогідність, чистоту від претензій третіх осіб, правомірність її поширення; за шкоду, заподіяну діяннями Клієнта (особисто або іншою особою під його мережевими реквізитами) особистості або майну громадян, юридичних осіб, державі або моральним принципам суспільства; за збиток будь-якого роду, понесений Клієнтом через розголошення останнім своєї облікової інформації.

2.2.7 Має право терміново припиниш надання Послуг, у разі: коли дії Клієнта можуть привести до порушення робота мережі Оператора або мереж що підключенні до обладнання Оператора; звернення осіб, що офіційно контролюють роботу в мережі Інтернет. надісланого електронною поштою або звернення у письмовій формі правоохоронних органів про шкоду заподіяну діяннями Клієнта (особисто або іншою особою під його мережевими реквізитами) особистості або майну громадян, юридичних осіб, державі або моральним принципам суспільства; порушення Клієнтом п 2.3.3. цього Договору. Поновлення надання Послуг відбувається після з’ясування причин що привели до порушення Клієнтом умов робота в мережі, усунення наслідків дій Клієнта та відшкодування Клієнтом збитків Оператору, відповідно до чинного законодавства України. У всіх цих випадках Клієнт сплачує вартість Послуг у повному обсязі.

2.2.8 Має право в односторонньому порядку змінити тарифи (абонементну плату) на Послуги та/або Тарифні плани У випадку зміни Оператором розміру абонементної плати, що відповідає обраному Клієнтом Тарифному плану на момент такої зміни, а Клієнт продовжує здійснювати її оплату розмірі, не меншому ніж це зазначено на сайті Оператора щодо такого Тарифного плану, вважається, що Клієнт погодився з такими змінами.

2.2.9 Оператор гарантує Абоненту мінімальний рівень швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для фіксованого зв’язку не менше, ніж 56 кбіт/с, що відповідає показникам якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28.12.2012 р. № 803 «Про затвердження показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів». Вимірювання швидкості передавання та приймання даних здійснюється відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057- 4: 2015 (ETSI EG 202 057- 4: 2008 IDT

2.3 Оператор усуває пошкодження власних телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій протягом однієї доби з моменту письмового звернення Абонента про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення).

3.23. Умови та порядок тимчасового припинення та відновлення надання послуг (окремих видів) здійснюється згідно з умовами чинного законодавства України, цього Договору та відповідно до: 3.23.1. заяви Абонента та/або звернення до технічної підтримки Оператора (за умови наявності технічних можливостей та належної ідентифікації персональних даних). 3.23.2. проведення Оператором профілактичних, ремонтних чи інших робіт, виконання яких унеможливлює надання послуг; 3.23.3. настання надзвичайних ситуацій, виникнення стихійного лиха, введення надзвичайного чи воєнного стану, тощо.

2.3 Клієнт:

2.3.1.           Зобов'язаний прийнята в користування обладнання Оператора, якщо в цьому є технічна необхідність; забезпечити доступ персоналу Оператора у своє приміщення для проведення установчих та експлуатаційних робіт з обладнанням. Плата за користування обладнанням наданим Оператором врахована ним в вартість Послуг, якщо інше щодо цього питання письмово не було узгоджено між Сторонами.

2.3.2.           Зобов’язаний після підключення кінцевого обладнання Клієнта до мережі Інтернет провести спільно з Оператором тестування підключення. У разі позитивних результатів тестування Клієнт підписує Акт підключення кінцевого обладнання Клієнта до мережі Інтернет.

2.3.3.           Зобов'язаний у разі виникнення перерви в наданні Послуги, або проблем при експлуатації обладнання, негайно повідомляти про це Оператора за телефонами технічної служби підтримки, які зазначені в розділі 8 цього Договору. У разі пошкоджень своїх з'єднувальних ліній та обладнання Клієнт усуває їх за власний рахунок.

2.3.4           Відповідає: за зміст інформації, переданої ним або іншою особою під його мережевими реквізитами по мережі Оператора або Інтернет, за її вірогідність, чистоту від претензій третіх осіб, правомірність її поширення; за шкоду, заподіяну (особисто або іншою особою під його мережевими реквізитами) особистості або майну громадян, юридичних осіб, державі або моральним принципам суспільства; за збиток будь-якого роду, через розголошення своєї облікової інформації.

2.3.5           Зобов’язаний: утримуватися від використання Послуг Оператора для здійснення дій, прямо не заборонених законодавством України та даним Договором, які можуть бути неетичними, бути проти загальноприйнятої моралі, або здатними заподіяти матеріальні або моральні шкоди я ким-не будь особам (такими діями вважаються, зокрема, розсилання по e-mail кореспонденції стороннього характеру (реклами, т.і.)); не використовувати Послуги Оператора для несанкціонованого доступу до будь-яких ресурсів (програмних, технічних, інформаційних, і т.д.) інших Клієнтів, у тому числі й до ресурсів Оператора.

2.3.6           Має право відповідно до умов Договору змінити Тарифний план; скористатися правом на перерву в користуванні Послугами.

2.3.7 Має інші права споживача телекомунікаційних послуг, які не зазначені в цьому договорі, але передбачені чинним законодавством України.

2.3.8           Не передавати повністю або частково свої права та обов'язки за даним Договором третім особам без попередньої письмової згоди на це Оператора.

2.3.9 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору згідно чинного законодавства України.

2.4 Оператор несе перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг відповідальність, в тому числі майнову, передбачену статтею 40 ЗУ «Про телекомунікації» та пункту 40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

2.4.1 Абонент несе відповідальність за порушення вимог законодавства щодо порядку отримання послуг згідно пункту 37 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

 

 

 

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ

3.1 У трьох денний термін після підписання цього Договору Клієнт здійснює оплату одноразового платежу, сума якого зазначена у пункті 2.2.1 цього Договору.

3.2 Оплата за надані Послуги Клієнт здійснює шляхом внесення  абонементної плати на підставі дійсного договору або на підставі акту виконаних робіт. Під «абонементною платою» розуміється оплата за право Клієнта користуватися послугами з надання доступу до мережі Інтернет протягом одного календарного місяці, якщо Клієнт не скористався послугами з надання доступу до мережі Інтернет з будь-яких обставин і ці обставини не обумовлені діями Оператора, то сума абонементної плати не перераховується в розрахунок оплати на наступні періоди користування послугами з надання доступу до мережі Інтернет і не повертається Клієнту). Розмір абонементної плати складає (___)грн.00     коп.,00 з ПДВ.

Розмір абонементної плати встановлюється в залежності від обраного Клієнтом Тарифного плану.

На день підписання цього договору Клієнтом обрано Тарифний план - ____ Мб.с, що відповідає характеристикам: передавання до мережі Інтернет: ___ Мб.с та прийому з мережі Інтернет: ___ Мб.с.

Клієнт має право відповідно до умов цього договору змінювати обраний ним Тарифний план. Змінюючи Тарифний план Клієнт змінює собі розмір абонементної плат Клієнт змінює свій Тарифний план шляхом повідомлення Оператора через свій «Особовий кабінет» («Особовий кабінет» - це розділ Порталу, www.u-net.coщо дозволяє, після авторизації в ньому, переглянути поточний баланс, виконувати зміну тарифних планів, виконувати тимчасове припинення надання послуг (на умовах договору)) та здійснюючи сплату Оператору абонементної плати у розмірі, що відповідає обраному Клієнтом Новому Тарифному плану («Новий Тарифний план» - це Тарифний план, який зазначено на сайті Оператора www.u-net.co і є таким, який Клієнт бажає застосовувати замість Тарифного плану, що передував у обліку розрахунків між Оператором та Клієнтом до такої зміни). Новий Тарифний план діє у обліку розрахунків між Оператором та Клієнтом з першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому Оператор отримав від Клієнта вищезазначену заяву і платіж в розмірі абонементної плат, що відповідає Новому Тарифному плану.

Оператор має право змінювати Тарифні плани, а також розміри абонементної плат щодо них, збільшувати перелік Тарифних планів, які Оператор має можливість реалізовувати в рамках надання послуг доступу до мережі Інтернет. Повідомлення Клієнта цро зміну Тарифних планів, розміру абонементної плат щодо них, збільшення переліку Тарифних планів, які Оператор має можливість реалізовувати в рамках надання послуг доступу до мережі Інтернет здійснюється Оператором на своєму сайті www.u-net.coУ випадку зміни розміру абонементної плат, що відповідає обраному Клієнтом Тарифному плану, а Клієнт здійснює її оплату у розмірі, не меншому ніж це зазначено на сайті Оператора щодо такого Тарифного плану, вважається, що Клієнт погодився з такими змінами.

3.3    Клієнт має право сплатити Оператору абонементну плату за два і більше місяців наперед.

3.4  Клієнт має право на перерву в користуванні Послугами. У кожний дванадцятимісячний період протягом дії цього договору загальний термін перерви в користуванні Послугами не може перевищувати тридцять календарних днів. У випадку, якщо Клієнт скористався своїм правом на перерву в користуванні Послугами, розмір абонементної плат на наступний місяць підлягає перерахунку з урахуванням кількості днів протягом якого мало місце перерив в користуванні Послугами. Про перерву в користуванні Послугами Клієнт зобов’язаний повідомиш Оператора не пізніше ніж за 1 (один) день до бажаної дато початку перерви в користуванні Послугами. Клієнт повідомляє Оператора про перерву в користуванні Послугами шляхом подання йому письмової заяви або через свій «Особовий кабінет».

3.5   Платежі Оператору Клієнт має право здійснювати будь-яким способом, який би забезпечував отримання коштів Оператором на його поточний рахунок, який зазначено у розділі 8 цього договору. Отримання коштів від Клієнта Оператором на його поточному рахунок на наступний робочий день з дня отримання коштів відображається на платіжному балансі Клієнта (платіжний баланс Клієнта - це внутрішній облік Оператором здійснення Клієнтом платежів в рамках цього договору). Зі своїм платіжним балансом Клієнт має можливість ознайомитися на його «Особовому кабінеті». Надання Послуг за цим Договором здійснюється за попередньою оплатою, таким чином Клієнт та Оператор усвідомлюють, що надання Послуги за цим договором припиняється в момент, коли внесена (сплачена) Клієнтом сума коштів вичерпується.

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ

4.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання договірних зобов’язань, якщо це невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, а саме: війни, блокади, актів державних органів, пожежі, повені, землетрусу, громадянських заворушень та інших незалежних від Сторін обставин, які вони не могли передбачити, уникнути або усунути їх наслідки, і які настили після підписання Договору.

4.2 Сторона, для якої склались обставини непереборної сили, повинна письмово повідомити іншу Сторону про початок та кінець дії таких обставин у термін до 7 (семи) календарних днів відповідно з дня коли почалася та закінчилась діяти обставина непереборної сили. Доказом дії обставин непереборної сили, є довідка, що видана Торгово-промисловою Палатою, Стороні, для якої склалися обставини непереборної сили.

4.3 Сторона яка своєчасно та в порядку, передбаченого цим Договором, не сповістила іншу Сторону про початок та кінець дії обставин непереборної сили, пору літуючи тим самим вищезазначену процедуру, не може посилатись на ці обставини, виключаючи ті випадки, коли сама обставина перешкодила надсиланню повідомленню іншій Стороні.

4.4 Обставини, що зазначені в п. 4.1 даного Договору, продовжують строк виконання договірних зобов'язань на період, тривалість якого відповідає тривалості дії цих обставин, при умові, що Сторона, для якої склалися обставини непереборної сили, повідомила

іншу Сторону у порядку, як це зазначено у а 4.2., при цьому таке продовження терміну виконання зобов'язань не накладає на Сторону, для якої склалися обставини непереборної сили, обовязку відшкодовувати збитки та/або сплачувати неустойку іншій Стороні.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1 Договір набуває юридичної сили з моменту його підписання Сторонами та діє 1 (один) рік, а щодо фінансових зобов’язань діє до виконання їх Сторонами у повному обсязі.

5.2 Якщо одна із Сторін не заявить письмово, документом, підписаним уповноваженим представником Сторони, про припинення дії Договору за один місяць до закінчення терміну його дії, то Договір автоматично продовжується на наступний рік. Зазначене правило застосовується і для кожного наступного періоду дії договору.

5.3 Оператор має право розірвати Договір у односторонньому порядку при невиконанні Клієнтом умов Договору, повідомивши про це Клієнта письмово, не пізніше ніж за три місяці до дати розірвання Договору. Клієнт має право розірвати Договір у односторонньому порядку при невиконанні Оператором умов Договору, повідомивши про це Оператора письмово, не пізніше ніж за один місяць до дати розірвання Договору. Оператор та Клієнт мають право розірвати Договір за взаємною згодою шляхом укладання відповідної угоди.

 

6. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ АБОНЕНТІВ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК 6.1. Оператор проводить прийом звернень Абонентів з питань надання телекомунікаційних послуг.

6.2. Абонент має право подавати Оператору заяви, скарги, претензії (далі - звернення) з питань надання та отримання телекомунікаційних послуг. Звернення пред'являються Абонентом у письмовому вигляді й підлягають реєстрації у встановленому Оператором порядку.

6.3. Абонент має право звертатися до Оператора за телефонами: 0507772087, 0987772087, 0637772087 (тарифікація згідно з умовами тарифного плану) та в режимі електронного листування за електронною адресою unetco@gmail.com - цілодобово або направляти свої скарги поштою на поштову адресу м. Запоріжжя, пр. Соборний 158.

 

6.4. Звернення, пов'язані з ненаданням, несвоєчасним або неякісним наданням послуг, приймаються протягом 6 (шести) місяців з моменту виникнення підстав для звернення. Звернення, пред'явлені після закінчення зазначених строків, Оператором не розглядаються.

6.5. Звернення Абонентів розглядаються Оператором у встановлений законодавством строк.

6.6. Даний Договір, додатки до Договору регулюються законодавством України, та всі спори між Абонентами та Оператором подаватимуться на розгляд судових органів України за встановленою підвідомчістю та підсудністю відповідно до діючого процесуального законодавства України.

 

 

7. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

7.1 Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, українською мовою, по одному для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.

7.2 Зміни та Доповнення до цього Договору вступають в силу з дати їх підписання Сторонами, якщо інше не зазначено в тексті угоди про внесення змін та/або доповнень до цього Договору. За винятком змін (доповнень) Тарифного плану та розміру абонементної плати, порядок змін щодо, яких регламентовано у розділі 3 цього договору.

7.3 Листування, пов'язане з виконанням, зміною або розірванням Договору, здійснюється: особисто під розписку або рекомендованими чи цінними листами або за допомогою послуг організацій кур'єрського зв'язку.

 

Параметри первинної авторизації :

ЛОГІН

 --------

ПАРОЛЬ

-------

 

* - пароль може бути змінений Клієнтом.

 Оператор:

ТОВ «ЮНЕТКО», включене до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій рішенням НКРЗ №350 від 14.07.2015 р

Юридична адреса:
м. Запоріжжя, Леніна 158.
Розрахунковий рахунок: 26001055718060
МФО: 313399
ОКПО: 39801320
свідоцтво платника ПДВ№

 

Директор:

_____________ Любішин О.В.

 

                              

 

 

Оптоволоконный интернет с. Верхняя Терса, Гуляйпольский район.

Завершены работы по прокладке оптоволоконных линий связи в с. Верхняя Терса, Гуляйпольского района!
Теперь у каждого жителя села есть возможность подключиться к высокоскоростному оптоволоконному интернету на выгодных условиях!

ТарифСкорость (Прием/Передача)Объем трафикаСтоимость (грн/мес)
Легкий 10 Мбит/c Безлимит 100
Оптимальный 30 Мбит/c Безлимит 150
Максимум 100 Мбит/с Безлимит 200

 

Немного фото с постройки:)

 

Оптоволоконный интернет с. Верхняя Терса, Гуляйпольский район.

 

Оптоволоконный интернет с. Верхняя Терса, Гуляйпольский район.

 

Оптоволоконный интернет с. Верхняя Терса, Гуляйпольский район.

 

Оптоволоконный интернет с. Верхняя Терса, Гуляйпольский район.

 

Уважаемые абоненты!

Уважаемые абоненты!

 

 

В соответствии с Указом Президента Украины №113/2017 от 15.05.2017 г. про введение в действие Решения СНБО от 28 апреля 2017 года «Про применения персональных, специальных, экономических и других ограничительных мер (санкций)», будет проведена блокировка доступа к Интернет-сайтам vk.com, ok.ru, mail.ru, yandex.ru и других (согласно к Дополнению 2 к Указу).

Подробная информация на сайте Президента Украины
на странице Указа Президента №113/2017 от 15.05.2017 г.,

на странице Дополнения 2 к Указу Президента №113/2017 от 15.05.2017 г..

Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Благодарим, что вы с нами!

C Новым 2017 Годом и Рождеством!

C Новым 2017 Годом и Рождеством!

Администрация ООО "ЮНЕТКО" поздравляет всех пользователей сети с Новым Годом и Рождеством!

В уходящем году Юнетко значительно расширило зону покрытия, было модернизировано множество базовых станций на современное оборудование, так-же было запущено множество оптоволоконных сетей как в городах, так и в маленьких поселках.

Для Нас важен каждый абонент и мы будем стараться предоставить самую качественную услугу для самых отдаленных поселков!

Так-же было подключено к интернету на БЕСПЛАТНОЙ основе десятки ШКОЛ и ДЕТСКИХ САДОВ по всей области, поскольку очень важно, чтобы развивалась сфера образования!

В 2017 году, мы планируем так-же расширять покрытие и использовать только самое современное оборудование, запускать новые оптоволоконные сети, подключать школы и детские сады на бесплатной основе к интернету, а так-же участвовать в других социальных проектах.

На данный момент множество вопросов от абонентов по поводу ЦЕНЫ на интернет: во времена финансовой нестабильности, Юнетко НЕ ПЛАНИРУЕТ ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ на услуги интернет!!!

 

С Уважением Администрация ООО" ЮНЕТКО"

Назад 1 2 3 4 5 6 Вперед